Krypgrundsisolering, tillbehör

Krypgrundsisolering
650x10mmx40m :26m²/rl
Krypgrundsisolering
1300x10mmx40m :52m²/rl
Butylremsa
50mmx15m

Rent,torrt och fräscht i husgrunden

(BILDER KOMMER)

Mot fukt och mögel i
krypgrund
ISOLERING MOT FUKT
Krypgrundsmattan kan användas
både i ett passivt och aktivt system,
beroende på behov och önskat
krypgrundsklimat. Redan vid passiv
användning uppnås ett avsevärt
bättre klimat i krypgrunden.
Tillsammans med en värmeslinga
och/eller avfuktare fås ett aktivt
system för ett optimalt fuktskydd.
NMC krypgrundsmatta är diffusionstät
och fungerar både som
markisolering och som ångspärr.
SKYDD MOT KONDENS
Under främst vår och sommar är
krypgrundsbotten (i en passivventilerad
krypgrund) kallare än
den luft som kommer utifrån
genom ventilationshålen. Kondens
och/eller förhöjd luftfuktighet bildas
i krypgrunden då varm luft
möter en kall yta, som sedan kan
ge upphov till mögel- och rötproblem.
Genom krypgrundsmattan
hindras luften från att kylas, och
därmed undviks kondens samtidigt
som en stabilisering av den
relativa fuktigheten (RF) uppnås.
SKYDD MOT MÖGEL
När Du löst fuktproblemen, går
det att lösa eventuella mögelproblem,
kemiskt eller mekaniskt,
med bestående resultat.
BÄTTRE LUKT
När fukt- och mögelproblemen är
lösta, kommer lukten i huset att bli
mycket angenämare.ISOLERING – ENERGIBESPARING
Vintertid isolerar krypgrundsmattan
mot marken som annars
kyler ner blindbotten/golvbjälklaget,
så att golven inomhus blir
kallare. Genom att isolera krypgrunden
får man varmare golv
och energiåtgången för uppvärmning
av huset minskar. NMC
Krypgrundsmatta tillsammans
med installerad avfuktare (aktivt
system) gör också avfuktaren
mycket effektivare. Energiförbrukningen
minskar markant, samtidigt
som avfuktaren får längre livslängd
när den inte behöver arbeta
lika mycket.
Varmare och fuktigare klimat
kräver bättre husgrunder

Meterologiska beräkningar visar att temperaturen
kommer att stiga i Sverige. Samtidigt
bedömer man att mängden nederbörd kommer
att öka. Grundvatten och översvämningar
kommer också att sätta sina spår i problem för
hus i utsatta områden. Med det fuktigare klimat
som väntar oss stiger kraven på att hålla
husgrunden torr. Den lilla investering en krypgrundsisolering
utgör kommer att göra Ditt
hus mycket bättre rustat inför kommande år.

Kondens – ett växande problem
Kondens är ett termiskt fenomen som kan ge
stora problem. När varm och fuktig luft
möter en kall yta, övergår fukten i luften från
gas till flytande form. Med andra ord, det
bildas vattendroppar på den kalla ytan.
Beroende på ytans beskaffenhet, rinner
vattendropparna när de blivit tyngre och
större nedåt på ytan och bildar en vattensamling
på golvytan under.
Att ventilera ut den fuktiga luften fungerar
oftast bara om man använder värme och
fläktar. Genom att isolera med krypgrundsmatta
undviker man kondenseringsfenomenet,
eftersom den varma luften inte kommer i
kontakt med kalla ytor.
Fräscht och torrt i krypgrunden
Mot radonstrålning i berg,
stenmassor och betong
VAD ÄR RADON?
Radon är en radioaktiv strålning
som mäts i Bequerel. Den förekommer
naturligt i berggrunden i
Sverige. Därför kan den även
finnas på platser utan naturlig
strålning genom dåligt vald
stenkross som använts i markarbeten
för husbygge. Radon
kan även finnas i vissa typer
av betong.
ISOLERING MOT RADON
Liksom för många typer av lågaktiv
strålning är det ganska
enkelt att skydda sig mot Radon.
När den 10 mm tjocka krypgrundsmattan
skarvas på rätt sätt,
förhindrar/begränsar den att
radon tränger igenom från marken
eller murverken i krypgrunden.
Radonpermabiliteten är bara
130 Bq/m2, att jämföra med
maxvärdet 200 Bq/m2 i BBR.LÄTT ATT INSTALLERA
Det är lätt att installera mattan.
Lätt i dubbel bemärkelse då den
är i det närmaste viktlös.
Tjockleken är 10 mm vilket gör
den formstabil men ändå lätt
formbar runt hörn. Materialet är
extruderad polyeten, ett material
som är behagligt att arbeta med
och inte ger upphov till hudirritation
eller damm. Mattan skärs
till enkelt med en hobbykniv.
TÅLIG OCH HANTERBAR
Krypgrundsmattan är tålig att hantera
och tål att gås på under och
efter installation. Om man senare
behöver göra ändringar i krypgrunden
är det enkelt att avlägsna
eller arbeta om gjorda installationer.SKARVAS MED BUTYL
Skarvar ska överlappa och förseglas
med butyl eller genom att
svetsa samman materialet med
värme. Rätt utförd skarvning gör
mattan helt tät.

HÅLLBAR OCH MILJÖVÄNLIG

Krypgrundsmattan tillverkas av
extruderad polyeten med helt slutna
celler. Produkten är åldrings- och
alkalibeständig samt miljövänlig
vid återvinning då den endast
avger koldioxid och vatten vid
förbränning.
Förekomsten av markradon
kan skifta starkt även inom
små områden.

I princip kan grannen ha en försumbar
markstrålning medan mätningar vid Ditt
hus ger ett tydligt utslag. Bergets formation
och beskaffenhet kan spela roll. Tänk
också på att stenkross och fyllnadsmassor
som ligger under Ditt hus kan ha tagits
från mindre lämpliga bergtäkter.
Utöver markradon kan olika typer av
betong avge radonstrålning.
Radon är inte ofarligt. Redan misstanken
om att det kan finnas radonstrålning i
fastigheten ger berättigad oro och
obehagskänslor hos många människor.
Du kan kontakta kommunens miljökontor
för att mäta radonhalten i Ditt hus.
Behagligt, säkert och trivsamt i huset