Dyckertspik VFZ pkt i låda

Dyckertspik  50×2,0
VFZ  :1000/pkt  10pkt/låd
   Dyckertspik  60×2,3
VFZ  :500/pkt    10pkt/låd
   Dyckertspik  75×2,8
VFZ  :250/pkt    10pkt/låd
 Dyckertspik  100×3,4
VFZ  :125/pkt    10pkt/låd
22050202 22060232 22075282 22100342